Asian Inspired Box of 30

$99.00

*Vietnamese rice paper roll x 10

*Peking duck pancake x 10

*Mixed sushi cut in 3 pcs x 10

X
X